wrapper

Wiadomości

wtorek, 05 wrzesień 2017 17:07

Konkurs fotograficzny „Mój Synod”

Napisane przez Joanna Sadowska

Jak pokazać symbolikę logo V Synodu w życiu codziennym, rodziny, parafii, w plenerze, DPS-ie czy w szkole? Temu ma służyć konkurs fotograficzny pt. „Mój Synod”.

Fotografia konkursowa ma nawiązywać do logo V Synodu i przedstawiać własną, artystyczną wizję logo. Na zdjęciu nie musi być samego logo, chodzi bardziej o ukazanie treści, które mają do niego nawiązywać. 

Konkurs, w którym może wziąć udział każdy, trwa do 8 X 2017 r.

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formacie jpg na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Każde zdjęcie (do konkursu można zgłosić max. 3) musi być odpowiednio opisane, a szczegóły zawarte są w regulaminie.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze  trzy najlepsze prace. Za zajęcie I miejsca przyznana zostanie nagroda o wartości 300 zł, II miejsca – 200 zł, a trzeciego 100 zł. Przyznane zostaną również wyróżnienia. 

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Celem konkursu pt. „Mój Synod” jest przybliżenie idei i tematyki V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Tematyka Konkursu dotyczy logo V synodu i ukazanie jego własnej, artystycznej wizji.

Nagrody finansuje Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie. Konkurs trwa od 28 VIII do 8 X 2017 r.

Zasady i przebieg konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych V synodu diecezji, portalu diecezjalnego i ich profili FB przy ogłaszaniu wyników konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

•   dane personalne uczestnika (imię i nazwisko), w przypadku osób nieletnich zgoda opiekunów
•   numer telefonu, adres e-mail
•   tytuł fotografii
•  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
•   datę i miejsce wykonania fotografii

Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Zasady wyłaniania zwycięzców

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
Decyzja Jury zostaną ogłoszone do 20 X 2017 r. na stronach www.synodtarnow.pl; www.diecezja.tarnow.pl oraz profilach fb V synodu DT i diecezji tarnowskiej

Nagrody

Laureaci Konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Za zajęcie I miejsca o wartości 300 zł, II miejsca – 200 zł, a trzeciego 100 zł. Wyróżnienia będą o wartości około 50 zł. Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną i brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego. Organizator skontaktuje się z laureatami, w celu przekazania nagród.

Postanowienia końcowe

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.synodtarnow.pl oraz profilu V synodu Diecezji Tarnowskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest „grą losową”.

Ostatnio zmieniany czwartek, 07 wrzesień 2017 17:07